GO

Zorgteam

Het verloop van trajecten bij het zorgteam.

Leraren kunnen leerlingen aanmelden bij het zorgteam met een zorgformulier. Leraren brengen ouders en de leerling hiervan op de hoogte voordat zij een zorgaanvraag invullen. Na de aanmelding bij het zorgteam, nemen de betreffende zorgcoördinatoren contact op met leerling en mentor voor een eerste gesprek. Daarin wordt beoordeeld welk vervolgtraject wordt uitgezet. Dit wordt met ouders gecommuniceerd.

Waar nodig verrichten we eerst een uitgebreider screeningsonderzoek. Dit is soms nodig om beter in kaart te brengen welke ondersteuning het beste aansluit bij de onderwijs-/zorgbehoefte van de leerling. De screening kan onder andere bestaan uit gesprekken, korte testen, het invullen van vragenlijsten, of observaties in de klas. Wanneer verdere screening wenselijk is, wordt een toestemmingsformulier naar ouder(s) en leerling gestuurd voor een screening op school.

Na de startgesprekken en mogelijke screening worden in overleg eventuele vervolgstappen bepaald. Het kan gaan om:

 1. Ondersteuning door de Stichtse Vrije School.
  De leden van het zorgteam bepalen in overleg met docenten, leerlingen en ouders wat er binnen school kan worden gedaan om de situatie te verbeteren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  a. Begeleiding van docenten voor aanpassingen in de klas.
  b. Korte ondersteuningstrajecten bij de GZ-psychologe, orthopedagoge of remedial teacher.
  c. Langdurigere ondersteuningstrajecten met een schoolcoach.
  d. Tijdsverlenging bij toetsen.
  e. Uitleen van ondersteunende onderwijsmaterialen aan de leerling, zoals leeslinealen, hoofdtelefoons en tangles.
  f. Advies aanschaf ondersteuningsmaterialen voor thuis (zoals een speciale planagenda, of Kurzweil licentie voor thuisgebruik bij dyslexie).
 2. Zie het kopje ‘ondersteuningsmogelijkheden binnen school’ voor meer uitgebreide informatie.

  Het zorgteam schrijft indien nodig een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP), waarin doelen, acties en evaluatie-momenten worden beschreven (dit werd voorheen handelingsplan genoemd).

 3. Externe vormen van ondersteuning.

  Soms is er intensievere of meer gespecialiseerde ondersteuning nodig dan de school kan bieden. Zo adviseert het zorgteam soms meer uitgebreid onderzoek naar achtergronden van problematiek op school. Daarbij is te denken aan onderzoek op het gebied van leerproblemen of concentratieproblemen. Dit kan waardevol zijn met het oog op de best passende vorm van ondersteuning, erkenning van gebieden die lastig zijn voor de leerling, of met het oog op tijdsverlenging (bij bepaalde diagnoses). Als school kennen we geen diagnoses toe. Daarnaast bieden we als school geen therapeutische begeleiding aan, of begeleiding bij problemen binnen het gezin. We ondersteunen leerlingen en ouders er wel bij om daarvoor de juiste plek voor hulp te vinden. Hiervoor verwijzen we veelal door naar de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. Gemeenten vergoeden de jeugdzorg en verwijzen door naar hulpverleners waarmee zij contracten hebben afgesloten.

 4. In uitzonderlijke situaties: zoeken naar een beter passende onderwijssituatie.

  Soms leveren begeleidingstrajecten onvoldoende verbeteringen op in de aansluiting tussen het aanbod van de school en de zorgbehoefte van de leerling. Wanneer een leerling ernstig vastloopt in dit type onderwijs, en het leerproces of de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling langdurig stagneert, kan een traject bij een andere school worden geadviseerd. Dit gebeurt alleen wanneer eerder ingezette zorg onvoldoende effect heeft gehad en de school het ontwikkelingsproces van de leerling niet kan waarborgen.Ondersteuningsmogelijkheden van de school

Het is belangrijk het zorgteam en mentoren ervan op de hoogte te brengen wanneer er sprake is van toegekende diagnoses van gedrags- en of leerproblematiek. Hierbij valt te denken aan de diagnose dyslexie, dyscalculie, een vorm van autisme, AD(H)D, of depressieve ontwikkeling. De verklaring met de diagnose kan worden verzonden naar de mentor en zorgcoördinator (D.Mathijssen@SVSZeist.nl voor leerlingen van klas 7 t/m 9, of K.vanGrunsven@SVSZeist.nl voor klas 10 t/m 12). Het zorgteam bekijkt vervolgens welke ondersteuning passend is. Als er belangrijke adviezen staan in de onderzoeksrapportage, is het prettig deze ook te ontvangen, zodat we deze waar mogelijk kunnen omzetten in acties op school. Ondersteuningsmogelijkheden variëren per situatie, zie hiervoor de aparte links per problematiek.