X
GO

Internationalisering op de SVS

Op verzoek van de schoolleiding is er in 2007 gestart met het organiseren van uitwisselingen voor de leerlingen van 12 VWO. Er is een commissie internationalisering ingesteld. Het doel hiervan was allereerst om de cultuur van een land van binnenuit te ervaren en zo vooroordelen te bestrijden. Ook was het de bedoeling om de vaardigheden in de Engelse taal te vergroten. De opzet was om het gedurende een periode van 3 jaar te organiseren in deze vorm en daarna weer te kijken in hoeverre deze activiteit binnen de SVS een vervolg zou krijgen. Vanaf 2010 is het ook voor Havo leerlingen mogelijk gemaakt en is er voor leerlingen uit de 11e klas gekozen. Nu kunnen deze  leerlingen kiezen tussen het lopen van  een stage of het deelnemen aan de uitwisseling .


Daarnaast, hebben we vanaf het schooljaar 2005-2006 als school een goede relatie met een school in Katmandu, Nepal. Wij hebben destijds via acties geld opgehaald om deze Vajra Academy te helpen bouwen. Leerlingen van ons zijn er op bezoek geweest en hebben er stage gelopen en onze rector is lid van de evaluatiecommissie onderwijs. Verder zijn er diverse keren delegaties leraren en ouders bij ons op bezoek geweest om te leren van onze ervaringen met onderwijs. Ook is er weer in september 2015 geld verzameld voor hen met de Michaelsactie.

De afgelopen jaren zijn er in de zomervakantie delegaties van leerlingen van onze school naar een Summer Conference in Israël geweest. Dit is een keer afgelast vanwege de oorlog die er toen plaatsvond rond de Gazastrook.

Het thema is steeds internationaal ecologisch leiderschap voor de toekomst creëren en het wordt georganiseerd door de middelbare school Hakfar Hayarok. Sinds het eerste succesvolle bezoek zijn we in contact gebleven met deze school en hebben we nu jaarlijks een fysieke uitwisseling georganiseerd. Gezien de ontwikkelingen in de samenleving is er gekozen voor het thema: multiculturele samenleving. Door beide scholen wordt bij het samenstellen van het programma dit thema als leidraad gebruikt. Hakfar Hayarok werkt er hard aan om een betere relatie te creëren tussen joden en Arabieren, bij een bezoek aan Israël delen onze leerlingen deze ervaringen en ze verkennen de multiculturele samenleving daar. Bij een bezoek aan Nederland maken de leerlingen uit Israël kennis met onze multiculturele samenleving en ervaren ze hoe er hier vorm aan wordt gegeven. Aangezien in onze school een belangrijke doelstelling is dat we openstaan voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst, huidskleur, nationaliteit of milieu is deze uitwisseling daar een logische uitwerking van in de praktijk. Verder sluiten de thema’s goed aan bij het leerprogramma en zijn er  voldoende contacten gelegd om dit  optimaal vorm te kunnen geven.

Een aantal jaar geleden hebben we ook deel genomen aan een multilateraal Comeniusproject met het thema “Bridges”. Het doel was om bruggen te slaan tussen de verschillende landen en zo  meer begrip te creëren. Dit heeft zeker effect gehad. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van het Europees Platform. Daardoor was het voor de leerlingen mogelijk om deel te nemen zonder dat een eigen bijdrage werd gevraagd. Hierbij deden ook scholen uit Hongarije, Turkije, Roemenië, Italië en Frankrijk mee. Er waren bijeenkomsten van leerlingen en begeleiders in Nederland (bij ons), Turkije, Hongarije en Roemenië. Er is sinds 2007 steeds meer belangstelling gekomen  voor internationalisering. Naast de twee docenten  Rianne Nooteboom en Betsy Ranken, die de activiteiten coördineren, is er een groep van 10 docenten die per project meewerken aan de diverse activiteiten. De contacten en activiteiten worden door zowel leerlingen en ouders als docenten als zeer waardevol ervaren.

Overzicht internationale activiteiten op de Stichtse Vrije School

Klas 7-9:  Alle leerlingen krijgen les in de talen Frans, Duits en Engels. 
Hierna is voor iedereen Engels verplicht, maar verschillen de vakkenpakketten
voor wat betreft Frans en Duits.
Klas 9 : Voorrondes voor deelname aan het Model European Parliament
Klas 10: Deelname aan het Model European Parliament door 7 uitgekozen leerlingen
Klas 10: Reis naar Duitsland of Frankrijk in het kader van het talenonderwijs: alle leerlingen.
Klas 11: De winnaar van het provinciale M.E.P. doet mee aan het nationale M.E.P.
Wanneer dit weer wordt gewonnen: deelname aan het “ M.E.P. international “
Klas 11: Begeleiding en training van de M.E.P.-delegatie: 2 deelnemers van het jaar ervoor.
Klas 11: Keuzemogelijkheid voor deelname aan de uitwisseling met Israël: ca.18 lln.
Klas 10-11:     Mogelijkheid tot deelname aan de Summer Conference in Israël.
          

Overzicht talenonderwijs op de  Stichtse Vrije School


Klas 7:  Frans, Duits en Engels 
Klas 8 : Frans, Duits en Engels
Klas 9 : Frans, Duits en Engels
Klas 10 VWO: Engels en Duits of Frans
Klas 10 HAVO: Engels en Frans of Duits
Klas 10 MAVO: Engels en Duits
Klas 11 en 12:     Engels en Frans of Duits