X
GO

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Voor leerlingen en ouders is de mentor vaak het eerste aanspreekpunt in deze. Ook beschikt de school over interne en externe vertrouwenspersonen die leerlingen, ouders en medewerkers kunnen benaderen. Bij grensoverschrijdend gedrag dienen zowel leerlingen als ouders contact op te nemen met de conrector leerlingenzaken/dagelijkse leiding. Naast ouders en leerlingen kunnen ook anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap een klacht indienen. Indien dat gezien de aard van de klacht niet mogelijk is of indien de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid plaatsvindt, is een beroep op de klachtenregeling mogelijk.

Met de klachtenregeling beoogt de school een zorgvuldige behandeling van klachten, in het belang van de betrokkenen en in het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten daarvan, van personen die tot de schoolgemeenschap behoren - onder meer leraren, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, ouders en bevoegd gezag. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, begeleiding van leerlingen en inrichting van de schoolorganisatie.

Het indienen van een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Een klacht die door de externe klachtencommissie moet worden behandeld, dient schriftelijk te worden ingediend. In alle gevallen kan één van de vertrouwenspersonen een adviserende of bemiddelende rol spelen.

Formele klachten

Voor de behandeling van formele klachten is de school aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van Onderwijsgeschillen. 

Indien er sprake is van een formele klacht dan kunt u deze indienen bij het bevoegd gezag van de Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs (SGVVS) of bij de landelijke klachtencommissie. Alvorens een formele klacht bij de landelijke klachtencommissie wordt ingediend, is het aan te raden de klacht eerste te bespreken met degene om wie het gaat, of met de schoolleiding. De landelijke klachtencommissie vindt dit ook belangrijk.

Indien een klacht wordt ingediend bij het bevoegd gezag, deelt het bevoegd gezag de klager, de aangeklaagde en de rector binnen vijf werkdagen mee of hij de klacht zelf in behandeling neemt of dat hij de klacht voor advies naar de klachtencommissie heeft gezonden. Ook kan het bevoegd gezag besluiten om u door te verwijzen naar een vertrouwenspersoon of naar de landelijke klachtencommissie.

Klachten waarvoor een aparte regeling of procedure bestaat, dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo is bijvoorbeeld bij een kennelijke overtreding van de onderwijswetten de onderwijsinspectie de aangewezen instantie om contact mee op te nemen.

Meer informatie over het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie kunt u vinden op de website van de klachtencommissie (https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc) .

Voor geschillen met betrekking tot Passend Onderwijs kunt u contact opnemen met de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs (http://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo) .

De volledige tekst van onze klachtenregeling kunt u op deze pagina (zie zijkant van de pagina) downloaden.

Vertrouwenspersonen

Intern vertrouwenspersoon leerlingen

Mw. K. Schober

Extern vertrouwenspersoon (leerlingen, ouders en medewerkers)

Dhr. H.W. Cost Budde

Mw. M.J. Krans (06-51375563)