X
GO

FAQ

Hieronder vind u veelgestelde vragen voor ouders/verzorgers, leerkrachten en andere geïnteresseerden over de aanname van leerlingen op de Stichtse Vrije School. Deze pagina wordt op dit moment nog aangevuld.

1. Hoe werkt jullie voorrangssysteem voor de brugklas & hoeveel kans maakt een leerling die niet van een vrije basisschool komt om aangenomen te worden bij de Stichtse Vrije School?

2. Kan ik als ouder/verzorger een verzoek indienen tot plaatsing in een klas samen met een andere leerling, of juist een verzoek tot het niet samen plaatsen van kinderen?

3. Een leerling wil alsnog naar de Stichtse Vrije School, kan dat?

4. Ik wil een kind aanmelden met een extra zorgbehoefte. Hoe kan ik dit aanpakken?

5. Kan mijn kind bij jullie examen doen in een praktijkvak op het examenniveau gl/tl

 

 

1. Hoe werkt jullie voorrangssysteem voor de brugklas & hoeveel kans maakt een leerling die niet van een vrije basisschool komt om aangenomen te worden bij de Stichtse Vrije School?

Het voorrangsysteem van de Stichtse Vrije School ziet er voor leerlingen die willen starten vanaf schooljaar 2024/2025, als volgt uit:

 1.  Leerlingen die de Stichtse Vrije School op nummer 1 zetten bij het maken van hun keuze, die minimaal een vmbo-t advies hebben* en aan het einde van klas 6 (groep 8) op een vrijeschool zitten binnen samenwerkingsverband Zout (Zuidoost Utrecht) worden geplaatst. Dit geldt voor de leerlingen van vrijescholen in: Driebergen, Wijk bij Duurstede, De Bilt, Zeist en Amerongen. Dergelijke leerlingen van vrijeschool Amersfoort en vrijeschool Utrecht worden ook geplaatst.

Ook broertjes en zusjes van leerlingen die in het jaar van starten van de nieuwe leerling (nog) bij ons op school zitten en kinderen van medewerkers, worden geplaatst. NB. Wanneer er in het verleden broers of zussen bij ons op school hebben gezeten of er een ouder/verzorger bij ons gewerkt heeft, geldt deze voorrangsregel niet.

 1. Vervolgens worden, bij voldoende capaciteit, kinderen van vrijescholen buiten de regio van samenwerkingsverband ZOUT geplaatst (bv. Bussum, Hilversum).
 2. Daarna volgen, bij voldoende capaciteit, kinderen van niet-vrijescholen die aan het einde van groep 8 binnen de regio ZOUT naar school gaan.
 3. Vervolgens volgen, bij voldoende capaciteit, kinderen van niet-vrijescholen die aan het einde van groep 8 buiten de regio ZOUT naar school gaan.

Het is elk jaar verschillend hoeveel leerlingen met voorrang zich bij ons aanmelden. Om deze reden is het voor ons dan ook helaas niet mogelijk om een schatting te maken van plekken die er vervolgens overblijven voor de kinderen van niet-vrijeschoolonderwijs.*De Stichtse Vrije School heeft een licentie voor het vmbo-t t/m het vwo-niveau.

 

 

2. Kan ik als ouder/verzorger een verzoek indienen tot plaatsing in een klas samen met een andere leerling, of juist een verzoek tot het niet samen plaatsen van kinderen?

Dit kan niet.

De puzzel bij het samen stellen van klassen is zeer complex. Er wordt hierbij rekening gehouden met verschillende criteria om een zo evenwichtig mogelijke klassenindeling te maken, zoals onder andere een maximaal aantal leerlingen per klas en een verdeling van:

 • Jongens en meisjes;
 • Indeling op woonplaats, zodat kinderen samen kunnen reizen met een klasgenoot;
 • Niveaus;
 • Zorg die nodig is in een klas (voor zover dit bij ons bekend is gemaakt). Wanneer we ook nog rekening houden met de voorkeur van plaatsing bij een bepaald kind naar keuze, dan wordt de puzzel helaas onmogelijk om te maken en stellen we veel kinderen teleur, terwijl anderen juist blij zijn. Daarom doen we dit niet. De praktijk leert dat starten in een nieuwe klas spannend kan zijn, maar er al gauw nieuwe contacten en vriendschappen ontstaan. De kinderen kunnen elkaar uiteraard nog in de pauzes zien en kinderen komen elkaar later wellicht ook weer tegen in een aantal lessen waar klassen gemixt les krijgen, bijvoorbeeld een les met een deel van klas a en een deel van klas b samen.

 

Wat kan er wél?

Wanneer er een zeer prangende pedagogische reden is om toch een verzoek tot samen plaatsen, of juist niet samen plaatsen, in te dienen, dan kan dit verzoek ingediend worden door de docent van de basisschool, bij voorkeur in het onderwijskundig rapport (OKR) dat wordt ingediend over de leerling. Of een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, is ter beoordeling aan de aannamecommissie. Zodra de klassenindeling bekend is gemaakt, kunt u hierop zien of het verzoek is ingewilligd. Nadat de klassen zijn samengesteld worden hier geen wijzigingen meer in gemaakt.

 

 

 

3. Een leerling wil alsnog naar de Stichtse Vrije School, kan dat?

Latere instroom is in sommige gevallen mogelijk.

a. Wanneer is latere instroom mogelijk?

Leerlingen die willen instromen moeten in alle gevallen voldoen aan de instroomcriteria.

 

Later instromen bij het voldoen aan de instroomcriteria is in de volgende gevallen mogelijk voor leerlingen die op dat moment al op een vrijeschool zitten:

 • Bij een verhuizing van een leerling die op dat moment al op een vrijeschool zit en zich aanmeldt voor klas 8 of 9, als er plek is op het niveau van de leerling;
 • Wanneer een leerling verhuist, op dat moment al op een vrijeschool zit en zich aan wil melden voor klas 10 of hoger, moet er individueel gekeken worden of toelating passend is.

 

Later instromen bij het voldoen aan de instroomcriteria is in de volgende gevallen mogelijk voor leerlingen die op dat moment niet een vrijeschool zitten:

 • Aan het begin van klas 8 (klas 2) als er plek is op het niveau van de leerling;
 • Aan het begin van klas 9 (klas 3) als er plek is op het niveau van de leerling;

 

b. Wanneer is latere instroom niet mogelijk?

 • Wij nemen geen leerlingen aan tijdens een lopend schooljaar, behalve bij een verhuizing van een leerling van een andere vrijeschool. Er wordt dan in samenspraak gekeken naar het beste moment voor instroom;
 • Wij nemen geen leerlingen aan vanaf klas 10 (klas 4) die niet op dat moment al op een vrijeschool zitten;
 • We nemen geen leerlingen aan als er geen plek is op het betreffende niveau;
 • We nemen geen leerlingen aan die niet voldoen aan de instroomcriteria.

 

c. Hoe meld ik een leerling aan voor latere instroom en wat gebeurt er daarna?

 • Medio april verschijnt er een formulier op onze website waarmee u een leerling kunt aanmelden;
 • Dit formulier moet uiterlijk op 19 mei bij ons binnen zijn samen met de in het formulier genoemde informatie over de leerling. Denkt u hierbij aan de laatste cijferlijsten/rapporten en het onderwijskundig rapport (OKR) over de leerling;
 • Na 19 mei worden er geen aanmeldingen meer in behandeling genomen;
 • Mocht er plek zijn en voldoet een leerling aan de instroomcriteria, dan zullen we u en de leerling uitnodigen voor een gesprek om te kijken of wij de juiste plek kunnen zijn voor de leerling;
 • Bij meerdere aanmeldingen die voldoen aan de instroomcriteria en te weinig plekken, zal er geloot worden;
 • U krijgt in de laatste schoolweek van het lopende schooljaar bericht over of de leerling is toegelaten of niet.

 

d. Instroomcriteria

 1. De leerling voldoet aan onderstaand beeld:
  1. De leerling en ouder(s)/verzorger(s) weten wat het vrijeschoolonderwijs inhoudt en kiezen bewust voor deze vorm van onderwijs: zij zijn bereid om ook de extra tijd en inspanning die het vrijeschoolprogramma vraagt te leveren;
  2. De leeftijd en/of ontwikkeling van de leerling past bij de ontwikkelingsstof van de klas van instroom (vanwege de specifiek leeftijdsgebonden opbouw van het leerplan van de vrije school);
  3. De leerling heeft ten minste een vmbo-t uitstroomprofiel;
  4. De leerling kan minimaal een gemiddeld tempo van werken aan; immers in de 3-jarige brugklas zitten mavo, havo en vwo bij elkaar;
  5. Mogelijk beperkte vermogens op het ene gebied, worden gecompenseerd door sterkere vermogens op een ander gebied;
  6. De leerling kan zelfstandig schoolwerk plannen, structureren en organiseren; er wordt minder gebruik gemaakt van boeken en methodes dan op andere scholen;
  7. De leerling kan in klassen- en schoolverband goed mee in de routine van afspraken (op tijd zijn, agenda bijhouden, schoolspullen bij zich hebben, lesroosters lezen, schoolregels naleven);
  8. Bij leer-, gedrags- of sociale problematiek moet individueel worden bezien of de school kan voorzien in de onderwijs- & ondersteuningsbehoefte van de leerling. Bij meervoudige problematiek zullen wij negatief adviseren.
 2. De leerling moet voor alle vakken voldoende resultaat hebben geboekt op het laatste rapport.
 3. De leerling mag niet zijn blijven zitten, of in het lopende schooljaar gaan blijven zitten, binnen het niveau dat op dat moment gevolgd wordt.
 4. Het onderwijskundig rapport (OKR) van de toeleverende school moet door ons als in orde worden beoordeeld.

 

4. Ik wil een kind aanmelden met een extra zorgbehoefte. Hoe kan ik dit aanpakken?

Tot aan de kerstvakantie verloopt contact over leerlingen met een extra zorgbehoefte op schoolniveau. De leerkracht of ib’er van de basisschool kan desgewenst met ons in contact treden om te onderzoeken of wij een passende school zijn voor de zorgbehoefte van een leerling.

Er vinden geen kennismakingsgesprekken plaats voor de feitelijke aanmelding en bevestiging van de plaatsbaarheid van een leerling.

Wanneer u als ouder of verzorger een kind met een extra zorgbehoefte bij ons wilt aanmelden, kunt u de volgende stappen doorlopen:

 1. Contact leggen met de leerkracht van de basisschool. Deze kan desgewenst met de aannamecommissie in contact treden om te kijken of wij een passende school zijn voor de leerling.
 2. Bezoeken van onze open dag, waarop er de mogelijkheid is om informatie in te winnen. Het zorg advies team, de aannamecommissie, leerkrachten, ondersteunend personeel en de schoolleiding zijn op deze dag aanwezig.
 3. De leerling aanmelden via de leerkracht van de basisschool (NB. Ouders van leerlingen die buiten de regio Zuidoost Utrecht wonen, kunnen zodra de aanmeldtermijn opent bij de aannamecommissie een Onderwijskundig Rapport aanvragen om in te (laten) vullen over de leerling).
 4. Wanneer de leerling plaatsbaar is en de aannamecommissie aanleiding ziet tot het voeren van een gesprek naar aanleiding van uw aanmelding, zal de aannamecommissie contact met u als ouders/verzorgers opnemen. Mogelijk is er iemand van het zorg advies team bij dit gesprek aanwezig.

 

5. Kan mijn kind bij jullie examen doen in een praktijkvak op het examenniveau gl/tl?

Vanaf komend schooljaar (2024-2025) bestaan de niveaus vmbo-gl en vmbo-tl niet meer. Deze veranderen samen in het niveau vmbo gl/tl.
Vmbo gl/tl is wat tot nu toe vmbo-tl werd genoemd. Wanneer uw kind examen wil doen in een praktijkvak, dan kan dit bij ons niet. Wij bieden dit tot op heden niet aan (dd. maart 2024). Uw kind kan zich daarvoor aanmelden bij een school die dit wel aanbiedt, te denken valt hierbij aan een school waar alle vmbo richtingen te volgen zijn.