X
GO

De schoolleiding

Op de meeste vrije scholen zijn veel leraren betrokken bij algemene schoolzaken, zowel in de beleidsvorming als in de dagelijkse uitvoering. De toenemende behoefte aan professionaliteit en duidelijkheid heeft er echter wel toe geleid, dat er sprake is van een concentratie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het schoolmanagement.

Op de Stichtse Vrije School is de schoolleiding het eerste aanspreekpunt voor algemene beleidszaken. Deze draagt onder voorzitterschap van de rector tevens verantwoordelijkheid voor het totale reilen en zeilen van de school.

De schoolleiding bestaat uit de rector, conrector leerlingzaken/facilitair en conrector onderwijsorganisatie. In de dagelijkse zaken en de beleidsvoorbereiding werkt de schoolleiding nauw samen met de team¬leiders. De schoolleiding samen met de teamleiders vormen het managementteam van de school. Daarnaast wordt het managementteam ondersteund door diverse leraren en medewerkers met een specifiek taakgebied dat teamoverstijgend is.

Het lerarencollege

Het lerarencollege valt uiteen in twee pedagogische clusters; te weten een cluster ten behoeven van de jaarlagen 7, 8 en 9 en een cluster ten behoeve van de jaarlagen 10, 11 en 12. Per cluster zijn er twee teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het pedagogische en organisatorische reilen en zeilen binnen het cluster.

Ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel valt uiteen in diverse taakgebieden. Alle facilitaire, administratieve en secretariële taken en de onderwijsassistenten vormen samen het OOP team.

Organigram

Pedagogische vergadering

Wekelijks komt het lerarencollege bijeen in de pedagogische vergadering. De pedagogische vergadering vormt het kloppende hart van de school. Hier vinden klassen- en leerlingenbesprekingen plaats en wordt informatie uitgewisseld over pedagogische, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen. Daarnaast vindt een gezamenlijke studie plaats ter inhoudelijke verdieping. 

Coördinatoren

Op de Stichtse Vrije School worden veel organisatorische zaken gedaan door leraren met een coördinerende taak. Voor een overzicht van de coördinatoren waar ouders en/of leerlingen direct mee te maken kunnen krijgen zie:

De Medezeggenschapsraad

De school kent een overkoepelende medezeggenschapsraad (MR) en per vestiging een deelraad (dMR). Meer informatie over de medezeggenschap kunt u vinden op:

Ouderplatform

De Stichtse Vrije School heeft een Contactouderplatform (COP), hierin is iedere klas vertegenwoordigd door middel van een contactouder. Het contactouderplatform wordt georganiseerd door een kernteam, in samenwerking met de rector en de conrector onderwijs. Voor meer informatie zie:

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs

Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het bestuur (de bestuurder) van de Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs (SGVVS). De Stichtse Vrije School is formeel een nevenvestiging van deze Scholengemeenschap, met als hoofdvestiging het Karel de Grote College te Nijmegen en als tweede nevenvestiging het Novalis College te Eindhoven. De Tobiasstroom is formeel een zorglocatie (LWOO) van de vestiging Stichtse Vrije School. Maar valt direct onder verantwoordelijkheid van de bestuurder van de stichting.

Alle rectoren van de drie aangesloten scholen van de scholengemeenschap plus de bestuurder van de stichting vormen samen het Management Team van de scholengemeenschap. Zij komen regelmatig bijeen om gemeenschappelijke ontwikkelingen en beleidszaken te bespreken en op elkaar af te stemmen.

De bestuurder komt regelmatig op elke vestiging om financiële en rechtspositionele aangelegenheden te bespreken. De drie vestigingen zijn op de meeste werkgebieden autonoom. In de praktijk hebben leerlingen, ouders en medewerkers dan ook uitsluitend te maken met de schoolorganisatie en schoolleiding zoals die per vestiging is ingericht. De rectoren zijn eindverantwoordelijk voor het algemene beleid en de uitvoering daarvan op hun vestiging.

De bestuurder van de stichting is tevens algemeen directeur van de totale scholengemeenschap. Om te voldoen aan de moderne normen voor scheiding van bestuur en toezicht, kent de stichting ook een Raad van Toezicht. Deze wordt gevormd door 6 leden, meestal (oud-)ouders. De namen en adressen van deze raadsleden vindt u op de website en in het jaarboekje. De Raad van Toezicht overlegt regelmatig met de bestuurder en afwisselend ook met de leden van het Management Team van de scholengemeenschap.